Sammanfattning av årsmöte i Virvelvindens dansförening 2015-01-31

Årsmötet i Virvelvindens dansförening hölls på Grönadalsbygdegård 2015-01-31

Mötet öppnades av ordförande Ann-Marie Olsson med inledande ord. 23 procent av dansföreningens medlemmar var närvarande och fick en stund till förfogande läsa genom verksamhetsberättelsen och de ekonomiska rapporterna. Utifrån det diskuterades innehåll och resultat. Varefter mötet med revisorerna gavs styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Kassören gick genom verksamhetsplanen för 2015 med tillhörande budget allt godkändes.

Valen innebar: två nya styrelseledamöter Bengt Sonesson och Roger Nilsson en suppleant Birgitta Kronvall valdes in. De som lämnade styrelsen var Manfred Leopold, Monica Thomasson och Conny Ahlgren. Styrelsen tackade de två avgående som var närvarande för ett utmärkt samarbete  under deras år. Den formella delen av årsmötet var som gott avklarat. Manfred uppvaktades med heders nål för drygt 10 års utmärkt styrelsearbete och avtackades med blommor. Monica avtackades med blommor för 1 års bra styrelsearbete.

Ordförande tackade för förtroende för styrelsen 2015 och visat intresse. Mötet avslutades med lätt förtäring i form av grillbricka och potatisgratäng för alla närvarande på årsmötet.

Ann-Marie Olsson 2015-02-02